skip to main content
Lingue:

Perspektiewe vir 'n normatiewe politiek: die boodskap van die Instituut vir Reformatoriese Studie (IRS) tydens 'n stormagtige staatkundige tydperk (1976-1996) in Suid-Afrika

Van Der Walt, B.J.

Koers : Bulletin for Christian Scholarship = Koers : Bulletin vir Christelike Wetenskap, 2008, Vol.73(4), pp.651-686 [Rivista Peer Reviewed]

Accesso online

Citazioni Citato da
 • Titolo:
  Perspektiewe vir 'n normatiewe politiek: die boodskap van die Instituut vir Reformatoriese Studie (IRS) tydens 'n stormagtige staatkundige tydperk (1976-1996) in Suid-Afrika
 • Autore: Van Der Walt, B.J.
 • Descrizione: Hierdie artikel het 'n tweevoudige doel. In die eerste plek ondersoek dit die politieke boodskap van die IRS gedurende die periode van ongeveer 1976 tot 1996 asook die betekenis daarvan vir die huidige politieke bestel in Suid-Afrika. In die tweede plek voorsien dit die resultate van 'n bibliografiese ondersoek na IRS-publikasies oor politiek en aanverwante sake.;Die eerste (sistematiese) gedeelte begin met die lewensbeskoulike grondslae van 'n Christelike perspektief op politiek. Daarna word die waarde van 'n struktuuranalise van die staat in detail verduidelik. Di� gedeelte sluit af met enkele riglyne oor hoe di� visie deur politieke aksie verwesenlik kan word. In die tweede (bibliografiese) afdeling is die materiaal (om die historiese lyn te kan aantoon) kronologies weergegee en die verskillende IRS-reekse word (met die oog op verdere navorsing) ook afsonderlik weergegee.
  Perspectives for a normative politics: the message of the Institute for Reformational Studies (IRS) during a turbulent constitutional period (1976-1996) in South Africa ;This essay has a two-fold aim. It firstly investigates the political message of the IRS during the period of approximately 1976 to 1996 as well as its relevance for the contemporary political dispensation in South Africa. Secondly, for the purpose of future research, it provides the results of bibliographical research about IRS publications on politics and related issues.;The first (systematic) part starts with the worldviewish foundations for a Christian perspective on politics. Then the value of a structural analysis of the state is explained in detail. Finally a few guidelines for political action are given. In the second (bibliographical) section the material is arranged (in order to follow the historical development) in a chronological order and the different IRS series are given (in view of further research) in separate bibliographies.
 • Fa parte di: Koers : Bulletin for Christian Scholarship = Koers : Bulletin vir Christelike Wetenskap, 2008, Vol.73(4), pp.651-686
 • Soggetti: Amp; Gesag En Mag ; Burgers (Onderdane) ; Instituut Vir Reformatoriese Studie ; Owerheid (Regering) ; Politiek: Christelike/Normatiewe ; Staat ; Citizens ; Government ; Institute for Reformational Studies ; Office; Authority and Power ; Politics: Christian/Normative ; State
 • Lingua: Inglese
 • Identificativo: ISSN: 0023270X
 • Fonte: African Electronic Journals (Sabinet SA ePublications)

Ricerca in corso nelle risorse remote ...