skip to main content
Lingue:

Sredstva magicheskoj kommunikatsii v narodnoj kul'ture vostochnykh slavjan

Yudin, Aleksey ; Bobryk, Roman ; Urban, Justyna ; Mnich, Roman

'Obraz mira, v slove javlennyj...' : Sbornik v chest' 70-letija Professora Jerzy Faryno, 2011

Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach ; 2011

Accesso online

Citazioni Citato da

Ricerca in corso nelle risorse remote ...