skip to main content
Lingue:

Risutati 1 - 10 di 4.385.400  per Tutte le collezioni

Risultati 1 2 3 4 5 next page
Mostra solo
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Research Dataset
Aggiungi allo Scaffale Elettronico

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษาสำหรับอาจารย์ผู้สอนในระดับอุดมศึกษา

ดร.กฤติเดช จันทวารา ; ผศ.ดร.มาฆบดี รวยทรัพย์; ผศ.ดร.อุดม ทิพราช; ผศ.ดร.สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล; อาจารย์จุฑามณี ทิพราช; อาจารย์วันชนะ บุญชม

เลขที่ 2 ถนนราชธานี ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 ; 2562

Accesso online

2
Material Type:
Research Dataset
Aggiungi allo Scaffale Elettronico

การประเมินโครงการเพื่อพัฒนารูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ระหว่างห้องเรียนพิเศษโปรแกรมนานาชาติ (IP) กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการ Education Hubs กระทรวงศึกษาธิการในประเทศไทย

ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์ ; องค์อร สงวนญาติ; สราวุธ ชมบัวทอง; ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล; เอมมิกา วชิรวินท์; กัญชุลี มูลพัฒน์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ; 2561

Accesso online

3
Material Type:
Research Dataset
Aggiungi allo Scaffale Elettronico

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีของเยาวชน บนฐานพุทธธรรมของภาคีการศึกษาและพระสอนศีลธรรม (Consciousness enhancement Strategy of Citizen Ship based  on Buddhism moral code of Participant education and The moral teacher monks in Schools)

ชลธิชา จิรภัคพงค์ ; ฉวีวรรณ สุวรรณาภา ; พัฒน์นรี อัฐวงศ์ ; หัวหน้าโครงการ; หัวหน้าโครงการย่อย; ผู้ร่วมวิจัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ; 2561

Accesso online

4
Material Type:
Research Dataset
Aggiungi allo Scaffale Elettronico

รูปแบบการให้การศึกษาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน รัตนะสิมากูล และคณะ ; อาจารย์ทศพล พงษ์ต๊ะ; อาจารย์ ดร.ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์; อาจารย์อัญมณี ภักดีมวลชน; พันตรีหญิง ชญาลักษณ์ สิริภักดีกาญจน์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ การสื่อสารสื่อใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 อีเมล์แอดเดรส : komsan.crru@gmail.com ; 2561

Accesso online

5
Material Type:
Research Dataset
Aggiungi allo Scaffale Elettronico

พุทธจักรวาล : แนวคิด คติความเชื่อ ระบบสัญลักษณ์แบบอุดมคติไทย สู่การสร้างสรรค์ในงานพุทธศิลปกรรมไทยร่วมสมัย (The Universe According to Buddhism :The Belief system of Thai Ideologies through the Creation of Buddhist Contemporary art.)

วัชระ กว้างไชย์ ; สุมนัส ไสยวิริยะ ; หัวหน้าโครงการ; ผู้ร่วมวิจัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ; 2561

Accesso online

6
Material Type:
Research Dataset
Aggiungi allo Scaffale Elettronico

การสร้างเครือข่ายแกนนำนักเรียน จ.นครศรีธรรมราชเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ (Creating students leaders network for conducting public relations in using online media for studying with efficiency)

เมธาวี จำเนียร ; กรกฎ จำเนียร ; หัวหน้าโครงการ; ผู้ร่วมวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ; 2561

Accesso online

7
Material Type:
Risorsa testuale
Aggiungi allo Scaffale Elettronico

Model component analysis of computational-thinking STEM Education inenhancing the ICT literacy skills for the 21st-century undergraduates students

Charinthorn Aumgri ; Paitoon Pimdee and Sirirat Petsangsri

Nakhon Pathom Rajabhat University ; 2561

Accesso online

8
Material Type:
Risorsa testuale
Aggiungi allo Scaffale Elettronico

คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ภัทรจิตติ บุรีเพีย ; พิชญ์ ฉายายนต์ ; อุดม จำรัสพันธุ์ ; อุทัย ดุลยเกษม

สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ; 2561

Accesso online

9
Material Type:
Research Dataset
Aggiungi allo Scaffale Elettronico

“เงา” โลดแล่น: เมื่อระบบติวเตอร์ในโรงเรียน “อุ้ม” ระบบการศึกษาไทย

คมสัน พรมรินทร์ ; เสมอชัย พูลสุวรรณ, ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2560

Accesso online

10
Material Type:
Research Dataset
Aggiungi allo Scaffale Elettronico

เรื่องเส้นและสี : คุณค่า อารมณ์ ความรู้สึก ในงานจิตรกรรมล้านนา องค์ความรู้ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้สู่สังคม (Lines and colour :  Contemporary Art through Studying the Value and Emotion for the sake of Society’s Education.)

วาทิตย์ เสมบุตร ; หัวหน้าโครงการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ; 2560

Accesso online

Risutati 1 - 10 di 4.385.400  per Tutte le collezioni

Risultati 1 2 3 4 5 next page

Personalizza i tuoi risultati

 1. Edita

Refine Search Results

Espandi i miei risultati

 1.   

Mostra solo

 1. Riviste Peer-reviewed (1.582.380)
 2. Risorse online (4.373.346)
 3. Disponibile in biblioteca (11)

Argomento 

 1. Education 
 2. Medicine 
 3. Higher Education 
 4. Psychology 
 5. Students 
 6. Teachers 
 7. Learning 
 8. Teaching 
 9. Engineering 
 10. Health Education 
 11. Nursing 
 12. Science Education 
 13. Mathematics 
 14. Sociology 
 15. Schools 
 16. Educational technology 
 17. Social sciences 
 18. Education Policy 
 19. Training 
 20. Early Childhood Education 
 21. Medical Education 
 22. Mathematics Education 
 23. Literacy 
 24. Computer science 
 25. Adult education 
 26. Leadership 
 27. Science 
 28. Environmental education 
 29. Education, general 
 30. Educational Psychology 
 31. Educational Philosophy 
 32. Prevention 
 33. Management 
 34. Social justice 
 35. Technical education 
 36. English 
 37. Comparative education 
 38. Instruction 
 39. English language 
 40. Sustainable Development 
 41. Education, Higher 
 42. Sociology of Education 
 43. Learning & Instruction 
 44. Child and School Psychology 
 45. Educational sociology 
 46. Developmental psychology 
 47. Multilingualism 
 48. Computers and Education 
 49. Adult Learning 
 50. Virtual Reality 
 51. User Interfaces and Human Computer Interaction 
 52. Artificial intelligence 
 53. Systematic Review 
 54. International and Comparative Education 
 55. History of Education 
 56. Philosophy of Education 
 57. Education and state 
 58. Orthopedics 
 59. Language policy 
 60. Educational Policy and Politics 
 61. Study Skills 
 62. Sports medicine 
 63. Language and languages 
 64. Teaching and Teacher Education 
 65. Language Education 
 66. Gender Studies 
 67. Language Teaching 
 68. Applied Linguistics 
 69. Education-History 
 70. Education, Primary 
 71. Augmented Reality 
 72. Curriculum Studies 
 73. Computer Appl. in Social and Behavioral Sciences 
 74. Administration, Organization and Leadership 
 75. Teaching/Learning Strategies 
 76. Curriculum planning 
 77. Management Education 
 78. Information Systems Applications (incl. Internet) 
 79. Assessment, Testing and Evaluation 
 80. Professional & Vocational Education 
 81. Media in Education 
 82. Gender and Education 
 83. Surgical Orthopedics 
 84. Creativity and Arts Education 
 85. Education Economics 
 86. Engineering/Technology Education 
 87. Lifelong Learning/Adult Education 
 88. Religion and education 
 89. Technology and Digital Education 
 90. Educational tests and measuremen 
 91. Gender identity in education 
 92. Innovation/Technology Management 
 93. Schools and Schooling 
 94. Social Structure, Social Inequality 
 95. Environmental and Sustainability Education 
 96. Research Methods in Education 
 97. Language Policy and Planning 
 98. Language and languages-Study and 
 99. Business Strategy/Leadership 
 100. Social Justice, Equality and Human Rights 
 101. Childhood, Adolescence and Society 
 102. Management—Study and teaching 
 103. Ethnicity in Education 
 104. Education-Economic aspects 
 105. Education—Research 
 106. Study and Learning Skills 
 107. Language and languages—Study and teaching 
 108. การศึกษาขั้นประถม 
 109. Altre opzioni open sub menu

Autore 

 1. Roth, Wolff-Michael 
 2. Kinshuk 
 3. Peters, Michael A 
 4. Altbach, Philip G 
 5. Smyth, John 
 6. Spector, J. Michael 
 7. Fleer, Marilyn 
 8. Ifenthaler, Dirk 
 9. Huisman, Jeroen 
 10. Kaiser, Gabriele 
 11. Huang, Ronghuai 
 12. Leal Filho, Walter 
 13. Sriraman, Bharath 
 14. Waghid, Yusef 
 15. Gibbs, Paul 
 16. Scott, David 
 17. Singh, Michael 
 18. Jemni, Mohamed 
 19. Dervin, Fred 
 20. Manathunga, Catherine 
 21. Westberg, Johannes 
 22. Zlatkin-Troitschanskaia, Olga 
 23. Cowie, Bronwen 
 24. Grootenboer, Peter 
 25. Rowan, Leonie 
 26. Shah, Mahsood 
 27. Tran, Ly Thi 
 28. Wit, Hans de 
 29. Kemmis, Stephen 
 30. Peterson, Andrew 
 31. Yonezawa, Akiyoshi 
 32. Khine, Myint Swe 
 33. jagodzinski, jan 
 34. Wilkinson, Jane 
 35. Clarke, Simon 
 36. Barton, Georgina 
 37. Kraehe, Amelia M 
 38. Harteis, Christian 
 39. McLaren, Bruce M 
 40. Wallwork, Adrian 
 41. Uden, Lorna 
 42. Zajda, Joseph 
 43. Karp, Alexander 
 44. Fox, Mary 
 45. Popescu, Elvira 
 46. Reinders, Hayo 
 47. Huang, Rongjin 
 48. de Oliveira, Luciana C 
 49. Fuchs, Eckhardt 
 50. Abdulwahed, Mahmoud 
 51. Pithouse-Morgan, Kathleen 
 52. Zvacek, Susan 
 53. Li, Kam Cheong 
 54. Liberona, Dario 
 55. Uhomoibhi, James 
 56. Strutchens, Marilyn E 
 57. Chemi, Tatiana 
 58. Roldán Vera, Eugenia 
 59. Jones, Mellita 
 60. Gray, Tonia 
 61. Schulz, Wolfram 
 62. Rud, A.G 
 63. Ross, Amanda 
 64. Dikilitaş, Kenan 
 65. Stewart, Sepideh 
 66. Boustany, Joumana 
 67. Hastings, Peter 
 68. Kurbanoğlu, Serap 
 69. Benz, Christiane 
 70. Casinader, Niranjan 
 71. Riddle, Stewart 
 72. Nevill, Alan 
 73. Taylor, Steven S 
 74. Pietrocola, Maurício 
 75. Trimmer, Karen 
 76. Padró, Fernando F 
 77. Newman, Tara 
 78. Siller, Hans-Stefan 
 79. Peña-Rios, Anasol 
 80. Espregueira-Mendes, João 
 81. Ogle, Todd 
 82. Straehler-Pohl, Hauke 
 83. Dahlke, Sherry 
 84. Figueroa-García, Juan Carlos 
 85. Gomes, Catherine 
 86. Maaß, Jürgen 
 87. Machado, Carolina 
 88. Jilin, Li 
 89. Lyle, Ellyn 
 90. Lasczik Cutcher, Alexandra 
 91. Eggins, Heather 
 92. Karlsson, Jón 
 93. Wagg, Adrian 
 94. Fong, Cheuk Wai Rose 
 95. Morgan, Angela 
 96. Drevin, Lynette 
 97. Imhoff, Andreas B 
 98. Altiok, Husne 
 99. Durand, Thomas 
 100. Fitzgerald, Ange 
 101. Stillman, Gloria Ann 
 102. Zahran, Hatice S 
 103. Wyon, Matthew 
 104. Vajiravudh 
 105. Liu, Dejian 
 106. Bishop, Celeste 
 107. Aguilera, Aurora 
 108. Nata, Roberta V. 
 109. Negrin, Kelly 
 110. Noor, Nurul Fazmidar Binti Mohd 
 111. Marques, Franklim 
 112. Ayub, Mohamad Nizam Bin 
 113. Nogueira, Luísa 
 114. Johnson, Tyiesha 
 115. Adubeiro, Nuno 
 116. Lozier, Matthew 
 117. Kalogirou, Maya Reshef 
 118. Buckborough, Neena 
 119. Lewis, Lillianne M 
 120. Antonio, Natasha 
 121. Altre opzioni open sub menu

Anno 

Da A
 1. Prima1957 
 2. 1957a1972 
 3. 1973a1988 
 4. 1989a2005 
 5. Dopo 2005 
 6. Altre opzioni open sub menu

Nuove Ricerche Suggerite

Ignora la mia strategia e cerca su tutto

da questo autore/creatore:

 1. Roth, Wolff-Michael
 2. Kinshuk
 3. Peters, Michael A
 4. Altbach, Philip G
 5. Smyth, John

Ricerca in corso nelle risorse remote ...